Algemeen reglement


Inhoudsopgave

Artikel 1: Algemene bepalingen
Artikel 2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
Artikel 3: Categorieën van leden
Artikel 4: Algemene verplichtingen van de leden
Artikel 5: Bestuur
Artikel 6: Verkiezingen en benoemingen
Artikel 7: Officiële mededelingen
Artikel 1 – Algemene bepalingen
1. De vereniging draagt de naam; Paardensportvereniging “Raerderhimruters”
2. Zij is gevestigd in de gemeente Boarnsterhim
3. Als adres geldt het adres van het algemeen secretariaat
4. Gedurende de winterperiode (1 oktober – 1 april) worden alle lessen gegeven in Manegebedrijf Himmeren
Rijhalverhuur, Hegedyk 6, te Raerd. Gedurende de zomerperiode (1 april – 1 oktober) worden de lessen in onze buitenaccomodatie aan de Hegedyk te Raerd gegeven.
5. Leden die deelnemen aan de lesuren / verenigingsactiviteiten zijn verplicht een WA verzekering inclusief
paardensportdekking af te sluiten.
6. Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm, met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN 1384 markering te dragen. Menners dragen bij vaardigheidsproeven met snelheid een goed passende veiligheidshelm met CE en EN 1384 markering
7. Tijdens het deelnemen aan de lessen en vereniging gerelateerde paardrijdactiviteiten gelden de rijbaanregels en huisregels.
8. Alle leden rijden geheel voor eigen risico. Ook bij gebruik van de (binnen)bak buiten de reguliere lesuren
aanvaardt het bestuur geen enkele verantwoording. De vereniging , haar bestuurders of instructeurs zijn niet
aansprakelijk voor enige schade, verlies of diefstal.
9. Het bestuur heeft het recht personen die zich niet aan de regels houden de toegang tot de les en/of het
terrein c.q. het onderkomen te ontzeggen.
10. Instructie:
a. een lesuur duurt 60 minuten inclusief in- en uitstappen;
b. ruiters en menners dienen op tijd in de les te verschijnen. De instructeur dient hierop toe te zien en
ruiters en/of menners hierop te wijzen. Bij conflicten of herhaaldelijk overtreden van deze regel dient de
instructeur dit te melden bij het bestuur, die dit met het betreffende lid zal bespreken;
c. afmeldingen voor de les dienen op tijd (voorkeur gaat uit naar 48 uur voorafgaand aan de les) bij de
lescoördinator;
d. de leden zijn verplicht zich aan de afgesproken indeling van de lesuren te houden; gewenste
wijzigingen hierin dienen te worden overlegd met de lescoördinator;
e. inhalen van een les is alleen mogelijk als er “ruimte” en/of een afmelding is in een andere les;
inhaallessen vinden altijd in overleg plaats met de lescoördinator;
Algemeen reglement PSV Raerderhimruters Pagina 2 van 5
f. de instructeur heeft de bevoegdheid om een combinatie uit de les te verwijderen of te weren
wanneer zij gebreken vertoont of een gevaar opleveren voor mens en/of dier;
g. leden die aan de lessen deel willen nemen met een hengst hebben hiervoor toestemming nodig van
de lescoördinator; eventueel vindt overleg plaats met het bestuur en/of het bestuur wordt geïnformeerd.
11. Van alle leden en/of ouders van leden wordt een actieve bijdrage verwacht als er een beroep op hen wordt gedaan om iets voor de vereniging te doen, eenmalig of in een functie. Met name geldt dit voor de door de vereniging georganiseerde wedstrijden. Het bestuur kan leden die weigeren een actieve bijdrage te leveren uitsluiten van activiteiten van de vereniging.
12. Bij deelname aan verenigingsactiviteiten en/of lessen in verenigingsverband dient men in het bezit te zijn
van een geldig inentingsbewijs van paard/pony.
13. Deelnemers welke op officiële wedstrijden voor de Raerderhimruters uitkomen, rijden onder
de reglementen van de K.N.H.S.. Ponyruiters komen, in principe, uit in clubtenue: zwarte rijlaarzen en
veiligheidscap, witte rijbroek, witte blouse en handschoenen en rode clubtrui.
14. Periodiek kan een enquête onder de leden van de vereniging worden gehouden betreffende de mening over de gang van zaken.
15. Klachten van leden en/of ouders van leden dienen (bij voorkeur schriftelijk) te worden ingediend bij het
bestuur (niet bij instructeur!). Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht dient de klacht door het bestuur te
zijn beantwoord.
 
Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke aanmelding bij de
secretaris. Indien de KNHS een aanmeldingsformulier heeft voorgeschreven, wordt dit aanmeldingsformulier
gebruikt. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkenen
tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de regiovereniging en van de
kringvereniging waaronder de vereniging ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van de
genoemde vereniging geschiedt door het bestuur van der vereniging.
3. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en geldt van 1 januari tot en met 31 december.
4. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel kalenderjaar en wordt zonder tegenbericht
automatisch verlengd met een kalenderjaar.
5. Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk vóór 1 november van
het lopende jaar aan het secretariaat van de vereniging te geschieden. Ook wijzigingen in de vorm van
lidmaatschap dienen schriftelijk voor 1 november te worden gemeld.
6. De betrokkene kan alleen als lid van de vereniging worden toegelaten indien en zolang de betrokkene tevens lid is van de in het lid 2 genoemde verenigingen. Alsdan zijn voor de duur van het lidmaatschap naast de statuten en reglementen van de vereniging tevens op het lid van toepassing de statuten en reglementen van de in lid 2 genoemde verenigingen.
7. Het bestuur beslist over de toelating van de leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan op verzoek van betrokkenen de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.
8. De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de vereniging. De statuten en reglementen van de onder lid 2 genoemde verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene tegen betaling bij de KNHS worden verkregen.
9. Aan het lidmaatschap is een contributie verbonden. De contributie van de vereniging wordt in zijn geheel per jaar betaald. Indien de aanvang van het lidmaatschap niet per 1 januari maar later in het kalenderjaar
plaats vindt, is per deze datum contributie verschuldigd, gerekend vanaf de eerste dag van die kalendermaand. Voor elke maand zal 1/12 deel van de contributie worden berekend.
De mogelijkheid bestaat voor aspirant-leden om geheel voor eigen risico 2 proeflessen te volgen, na het
tekenen van een verklaring, dat zij voor eigen risico en mits op de juiste wijze verzekerd en kennisgenomen
hebbend van de rijbaan- en huisregels aan de lessen mogen deelnemen.
10. De kosten voor de leden die deelnemen aan de verenigingslessen voor de zomerperiode en winterperiode worden, per periode, in principe hoofdelijk omgeslagen over alle deelnemers. De kosten zijn afhankelijk van het uurtarief voor instructie, het aantal deelnemers en de kosten voor de accommodatie. Opgave voor deelname aan de zomer/winter/spring en menlessen vindt plaats via de lescoördinator. Een oproep hiertoe wordt gepubliceerd in het clubblad en de site. De verschillende type lessen worden afzonderlijk en in zijn geheel, gefactureerd.
11. De lesgelden gelden voor deelname met één paard/pony aan één lesuur per week. Bij tussentijds stoppen in de lesperiode vindt geen restitutie van betaalde lesgelden plaats, behalve in geval van calamiteiten, dit naar oordeel van het bestuur.
12. Bij langdurige afwezigheid van een lid, waarbij een minimum van 2 weken wordt aangehouden kan in overleg met het bestuur een andere ruiter, welke lid is van de vereniging, tegen betaling de les overnemen.
13. Nota’s betreffende de contributie, lesgelden, wedstrijden en/of kosten KNHS dienen binnen 14 dagen na het ontvangst te zijn betaald. Bij de aanvraag van volgende startkaart(en) dienen voorafgaande nota’s betaald te zijn. Niet tijdig betalen kan leiden tot uitsluiting van de les, wedstrijden en/of vereniging. Na uitsluiting vervalt de betalingsverplichting niet. Alle kosten voor het innen van de nota’s zijn voor rekening van het lid.
 
Artikel 3 – Categorieën van leden
1. De vereniging kent:
a. Seniorleden;
b. Juniorleden;
c. Niet (les)rijdende leden.
Een lid is juniorlid tot en met het jaar waarin het lid 18 jaar is geworden.
2. In de wedstrijdreglementen wordt bepaald welke categorie van de leden in welke discipline aan welke
wedstrijd mag deelnemen met dien verstande dat voor deelname aan internationale wedstrijden tevens de
reglementen en besluiten van de FEI gelden.
3. Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht van leden tot 16 jaar kan ter vergadering door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend.
4. Ereleden betalen geen contributie
5. Niet (les)rijdende leden:
a. zijn leden welke door langdurige afwezigheid of anderszins gedurende een langere periode niet kunnen
rijden, en toch lid willen blijven, of personen die gebruik wensen te maken van het wedstrijdsecretariaat
van de vereniging of personen die bestuurslid zijn van de vereniging;
b. hebben stemrecht in de algemene ledenvergadering;
c. mogen tegen betaling deelnemen aan de lessen op voorwaarde dat de lessamenstelling dat toelaat (ter
beoordeling coördinator lesindeling).
 
Artikel 4 – Algemene verplichtingen van de leden
1. Met inachtneming van het bepaalde artikel van de Statuten verplicht een lid zich voorts:
a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken en te zenden
aan de KNHS, het regiobestuur en het kringbestuur alsmede aan het tuchtcollege en de raad van appèl
van de KNHS;
b. het bestuur te allen tijde inzicht te geven in of afschrift te geven van de boekhouding en de administratie
met de daarbij behorende bescheiden en wel op die plaats waar het bestuur zulks aangeeft;
c. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel voor, gedurende, als na de wedstrijd behoorlijk te
gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen bij het handhaven van de orde;
d. om slechts met voorafgaande toestemming van het bestuur uit te komen, dan wel mede te
werken aan een wedstrijd die niet door of onder auspiciën van de KNHS dan wel een door haar erkende
organisatie is georganiseerd of waarvoor de vereiste toestemming niet is verleend
e. zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene vergadering van de KNHS
2. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of in indirecte zin, die door het andere verenigingslid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
 
Artikel 5 – Bestuur
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.
3. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vice-voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.
4. In de vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet
tenminste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt
alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht
het aantal aanwezige bestuursleden.
5. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen tenzij een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal leden van het bestuur anders beslist.
6. Ieder lid van het bestuur heeft 1 stem.
7. Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in dit
artikel niet is afgeweken.
8. Het bestuur schrijft minimaal 1 maal per jaar een algemene ledenvergadering uit.
10. De contributie wordt door het bestuur voorgesteld en moet worden goedgekeurd door de algemene
ledenvergadering.
11. De vereniging kent een aantal commissies, waarin minimaal 3 leden van de vereniging zitting hebben.
Maatregelen en afspraken zoals door de commissies opgesteld, zijn bindend voor de leden van de
vereniging. Een commissie is (financiële) verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft
ingesteld.
12. De vereniging kent een kascommissie bestaande uit drie meerderjarige leden (2 + 1 reserve)
De kascommissie controleert eenmaal per jaar en brengt hierover verslag uit op de jaarlijkse
ledenvergadering welke gehouden wordt binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar.
13. De algemene ledenvergadering stelt het algemeen reglement vast en heeft het recht door middel van
voorstellen op de algemene ledenvergadering het algemeen reglement te wijzigen.
14. De aan het bestuurlijke lidmaatschap verbonden contributie en KNHS kosten van bestuursleden die
normaliter geen lid zouden zijn (lees als voorbeeld: ouder van lid, die een bestuursfunctie vervult) worden
door de vereniging in de vorm van een bestuursvergoeding terugbetaald.
 
Artikel 6 – Verkiezingen en Benoemingen
1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming. Indien meer dan een vacature dient te worden vervuld, geschiedt de
kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.
2. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de vereniging te zijn.
3. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een verklaring van de
kandidaat, dat hij/zij een eventuele verkiezing of benoeming zal aanvaarden.
4. Indien de statuten en of reglementen een benoeming via een voordracht voorschrijven wordt, nadat een
kandidaat zich voor zijn benoeming heeft teruggetrokken, de kandidaatstelling en benoeming aangehouden
totdat een nieuwe voordracht is opgesteld.
5. Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na het ontstaan van de
vacature(s) de datum voor het indienen van kandidaten vast.
 
Artikel 7 – Officiële Mededelingen
1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het
bestuur of de algemene vergadering gewenst wordt geacht alsmede alle uitvoeringsbesluiten worden
opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.
2. De leden ontvangen de officiële mededelingen waaronder de actuele tarieven middels een
mededelingenbrief of via het clubblad.
3. Aan het jaarlijkse ruiterkamp mag alleen worden deelgenomen door leden van de vereniging. De leiding
bestaat uit leden of ouders van leden.
4. Verenigingsactiviteiten zijn in principe alleen opengesteld voor leden. Indien niet-leden deelnemen aan
verenigingsactiviteiten (bijvoorbeeld om de exploitatie sluitend te krijgen) zoals o.a. een dressuurclinic en/of
buitenritten dan nemen deze niet-leden geheel voor eigen risico deel.
 
Artikel 8 – Donateurs
1. Donateurs leveren een vrijwillige jaarlijkse bijdrage
2. Wanneer de vrijwillige donatie € 10,= per jaar of meer bedraagt, ontvangt de donateur tevens een clubblad van de vereniging.