Gebruik/regels buiten- en binnenbak


Regels voor het individueel gebruik van de buitenbak van PSV Raerderhimruters
 • de ruiter dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement en de rijbaanregels, deze hangen op de linker deur van de container;
 • individueel gebruik van de buitenbak is niet toegestaan tijdens de lessen/clinics van de vereniging;
 • er mogen maximaal 5 ruiters in de buitenbak vrij rijden;
 • het bestuur behoudt het recht de overeenkomst ten allen tijde te beëindigen;
 • leden betalen eenmalig € 25,00 borg voor de sleutel van het toegangshek;
 • bij verlies van de sleutel wordt € 10,00 in rekening gebracht;
 • niet leden betalen eenmalig € 25,00 borg en € 100,00 huur op jaarbasis;
 • borg en huur dienen vooraf te worden betaald aan Judith Rotteveel;
 • sleutels zijn te verkrijgen bij Judith Rotteveel en alleen voor eigen gebruik (worden dus niet uitgeleend aan derden);
 • de overeenkomst wordt voor 1 jaar afgesloten, bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van de huur plaats;
 • bij beëindiging van de overeenkomst wordt de borg terug betaald na het inleveren van de sleutel;
 • bij het verlaten van het terrein moet het toegangshek gesloten op slot gedaan worden;
 • bij klachten contact opnemen met het bestuur (jrotteveel@planet.nl).

Rijbaanregels buitenbak

Net als in het verkeer gelden er ook regels in de buitenbak van onze vereniging.
Ruiters/menners dienen zich aan de onderstaande rijbaanregels te houden. Begrijpt u een of
meer regels niet? Uw instructeur of een van de bestuursleden geven u graag een toelichting.
 • bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CEmarkering en EN-1384 teken te dragen. Menners dragen bij vaardigheidsproeven met snelheid een goed passende veiligheidshelm met CE en EN-1384 markering;
 • bij het rijden dienen de schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten;
 • bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps;
 • bij het rijden/mennen dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn af- c.q. uitgedaan;
 • indien de ruiter/menner kledingstukken wisselt (aan- of uitdoet), of het dek goed legt, vindt dit plaats op de AC lijn en is de ruiter afgestegen of wordt de combinatie vastgehouden door een “helper”;
 • het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd en hiervoor moet toestemming zijn gevraagd. Les-wisselingen vinden geordend plaats: de nieuwe groep komt eerst binnen alvorens de voorgaande groep de rijbaan verlaat;
 • op en afstijgen dient gestructureerd plaats te vinden (bij lessen onder het zadel vindt dit plaats op de AC-lijn);
 • de combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft het bij elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden);
 • degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang;
 • combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef de ruimte!;
 • wanneer er meerdere combinaties rijden dan gaat dressuur rijden voor springen en/of mennen;
 • het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden;
 • te paard, op een rijtuig en in de rijbaan mag niet worden gerookt;
 • meldt het als je paard/pony kan slaan. Zorg dat de andere ruiters in de bak ervan op de hoogte zijn als je paard zou kunnen uithalen naar andere paarden, zodat zij er rekening mee kunnen houden en niet te dicht achter je rijden. Je kunt op wedstrijd een rood lint in de staart vlechten ter waarschuwing.
Huisregels buitenbak voor ruiters/menners/publiek
Ten behoeve van veiligheid en het paardrijdplezier voor ons allen kent onze vereniging een aantal huisregels. Wij rekenen op uw medewerking.
 
Voor iedereen geldt:
 • Tijdens het gebruik van de accomodatie is het toegangshek gesloten. Het toegangshek wordt alleen geopend tijdens het wisselen van de les;
 • Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen;
 • Tijdens lessen en terwijl er anderszins ruiters/menners rijden dient rond en in de nabijheid van de rijbaan rust te heersen;
 • Behoudens de ruiters die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien;
 • Tijdens de lessen bevinden zich geen voorwerpen in de rijbaan die niet nodig zijn voor de les / tijdens het springen mogen geen lepels aan de staanders hangen, tenzij de bomen er op liggen;
 • Aanwijzingen van de instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worde;
 • Het terrein dient altijd netjes te zijn; (hindernis)materiaal en gebruikt gereedschap (b.v. kruiwagen, bezem en/of schep) moeten altijd direct na gebruik worden opgeruimd in de daarvoor bestemde container;
 • Het parkeerterrein en de rijbaan dienen, door een ieder die er gebruik van maakt, schoon (vrij van mest en stro!) achtergelaten te worden. Mest kan in de boomsingel gedeponeerd worden;
 • Map veilig paardrijden, met daarin o.a. het calamiteitenplan ligt in de container;
 • De EHBO-kit ligt in de container. Na gebruik doorgeven aan de beheerscommissie welke materialen gebruikt zijn;
 • Bij vrij rijden dient men altijd een telefoon bij zich te hebben in verband met calamiteiten. Tijdens de lessen draagt de instructie hier zorg voor;
 • Auto’s en trailers dienen op het verharde gedeelte geparkeerd te worden;
 • Zonder toezicht paarden en pony’s niet loslaten in de bak.
 Voor iedere ruiter/menner geldt:
 • Tijdens het rijden/mennen worden de rijbaanregels in acht genomen;
 • Alcoholgebruik vlak voor of tijdens het paardrijden/mennen is niet toegestaan;
 • Het springen buiten de clublessen om is alleen toegestaan mits er een bevoegd persoon (ter ondersteuning) aanwezig is;
 • De ruiter is verplicht gebruik te maken van een goed passend en veilig zadel met ruim zittende stijgbeugels. De stijgbeugels en de stijgbeugelriemen dienen vrij aan een scharnierende bevestigingshaak van het zadel te hangen. De bevestigingshaak dient goed te functioneren.
 • Individueel rijden is geheel op eigen risico.
 • De menner is verplicht gebruik te maken van een geschikt en veilig tuig; een passend en veilig rijtuig dat voorzien is van:
  • Goed functionerende remmen;
  • Een draaikrans/schamel die volledig onderdoor kan draaien (alleen bij vierwielige rijtuigen) en de juiste verlichting en reflectoren e.e.a. volgens het Reglement Verkeersregels;
 • Ruiter is verplicht rijlaarzen of jodphurs te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool met hak en gladde bovenkant in combinatie met chaps. De schoenen moeten ruim in de stijgbeugels passen.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm, met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN 1384 markering te dragen. Menners dragen bij vaardigheidsproeven met snelheid een goed passende veiligheidshelm met CE en EN 1384 markering.
 • Het gebruikte harnachement, tuig en/of rijtuig van iedere (men)combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.
Klachtenprocedure veiligheid
Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen in/op de accommodatie of over de uitvoering van het veiligheidsbeleid van de vereniging(en) die de rijhal huren in zijn algemeenheid dan verneemt het bestuur van de betreffende vereniging dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kan de betreffende vereniging snel actie ondernemen.
Alle klachten worden op dezelfde wijze behandeld:
 • Dien uw klacht mondeling in bij de coördinator veiligheid. Voor de Raerderhimruters is dit Janneke Schuurmans (0566-6xxxxxx).
 • Indien u met de coördinator geen overeenstemming bereikt dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk bij het bestuur van de betreffende vereniging indienen. U dient u klacht duidelijk te omschrijven met een heldere onderbouwing van uw standpunt. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen!
 • Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van het betreffende bestuur een schriftelijk antwoord.
 • Indien u zicht niet kunt vinden in het antwoord van het bestuur dan kunt u zich uitsluitend schriftelijk wenden tot het Stichting Veilige Paardensport (SVP), Postbus 3040, 3850 CA Ermelo. Het SVP zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.

Geef vragen en ideeën over veiligheidsaspecten binnen de verenigingen door aan de coördinator veiligheid. Mogelijke verbeteringen kunnen dan in gang worden gezet.