PSV Raerderhimruters

Privacyverklaring

Privacybeleid PSV Raerderhimruters

De vereniging: PSV Raerderhimruters hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PSV Raerderhimruters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dit doel en het type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als PSV Raerderhimruters zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door PSV Raerderhimruters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • vastleggen wie lid is van PSV Raerderhimruters;
 • communicatie met het lid, zoals het verstrekken van nieuws en het uitnodigen voor de algemene ledenvergadering of een verenigingsevenement;
 • het innen van de contributie of andere overeengekomen bijdragen aan de vereniging;
 • het aanmelden van het lid bij: KNHS, De Beek 125, 3852 PL Ermelo, dit ter uitvoering van de verplichting die PSV Raerderhimruters heeft tegenover KNHS;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan PSV Raerderhimruters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. naam;
 2. voorletters;
 3. roepnaam;
 4. geslacht;
 5. adres, woonplaats;
 6. geboortedatum;
 7. telefoonnummer;
 8. bankrekeningnummer, naam van de rekeninghouder;
 9. e-mailadres, e-mailadres ouder/verzorger.

De gegevens bij 8 worden uitsluitend door PSV Raerderhimruters zelf gebruikt en worden dus niet aan KNHS of andere derden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden door PSV Raerderhimruters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat het lidmaatschap duurt en daarna alleen in de financiële administratie voor de duur van maximaal 7 jaar. Tevens worden de gegevens bewaard in een oud-ledenarchief, bestemd voor reünies en jubilea tenzij het lid zelf heeft verzocht de gegevens niet langer te bewaren.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van niet leden

Persoonsgegevens van niet leden worden door PSV Raerderhimruters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • communicatie met sponsoren, hetzij privé personen of ondernemingen;
 • communicatie met geïnteresseerden, zoals het verstrekken van nieuws en het uitnodigen voor een verenigingsevenement;
 • het innen van overeengekomen sponsorbijdragen of andere overeengekomen bijdragen aan de vereniging;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan PSV Raerderhimruters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. bedrijfsnaam;
 2. naam (contactpersoon;
 3. voorletters;
 4. roepnaam;
 5. geslacht;
 6. adres, woonplaats;
 7. geboortedatum;
 8. telefoonnummer;
 9. bankrekeningnummer, naam van de rekeninghouder;
 10. e-mailadres,

De gegevens bij 8 worden uitsluitend door PSV Raerderhimruters zelf gebruikt en worden dus niet aan derden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden door PSV Raerderhimruters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat een sponsorovereenkomst geldt en/of dat er met u – op uw verzoek – gecommuniceerd wordt over de vereniging. U kunt te allen tijde verzoeken om stopzetting van de communicatie over de vereniging.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

De enige derde partij waarvan wij gebruik maken is:

– KNHS;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

PSV Raerderhimruters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens PSV Raerderhimruters van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beeldmateriaal

PSV Raerderhimruters publiceert op haar website en in de sociale media beeldmateriaal van wedstrijden, evenementen en activiteiten. Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website of sociale media wordt vooraf toestemming gevraagd aan betrokkenen op het inschrijvingsformulier voor wedstrijden, evenementen en activiteiten. Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, voorzien van reden, kenbaar maken via de contactgegevens onder aan dit document.

Sociale Media

PSV Raerderhimruters maakt gebruik van Facebook. Wanneer leden en ouders van jeugdleden gebruik maken van deze toepassingen, zijn zij akkoord gegaan met de privacyinstellingen behorende bij Facebook. Leden kunnen zelf hun privacyinstelling desgewenst aanpassen. PSV Raerderhimruters behoudt zich ter aller tijden het recht om commentaren die op sociale media die dan wel kwetsend, beledigend zijn of leiden tot ongewenste reacties, te verwijderen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

PSV Raerderhimruters

secretarisraerderhimruters@gmail.com

2019